Ersätt socker med sötade fibrer

Bayn Solutions utveck­lar lös­ning­ar som ersät­ter van­ligt soc­ker, glu­kossi­rap och and­ra bulk­söt­nings­me­del som har högt ener­gi­in­ne­håll med söta­de fib­rer – en homo­gen sam­man­sätt­ning av kost­fib­rer, högin­ten­sivt söt­nings­me­del från till exem­pel ste­via och and­ra ingre­di­en­ser som till­sam­mans ger nära oför­änd­rad smak och kon­si­stens till läg­re ener­gi­in­ne­håll (fär­re kalo­ri­er).

Konkret är söta­de fib­rer ett pul­ver, ett gra­nu­lat eller en sirap som kan lag­ras, trans­por­te­ras och han­te­ras som van­ligt soc­ker utan någon som helst för­änd­ring av ruti­ner eller processer.

Vi erbju­der både nyc­kel­fär­di­ga lös­ning­ar (EUREBA®) och skräd­dar­syd­da lös­ning­ar (Bayn Services). Vi erbju­der ock­så ste­vi­ol­gly­ko­si­der med oli­ka ande­lar ren­fram­ställ­ning (NAVIA®) som kan använ­das i skräd­dar­syd­da lösningar.

sotningsresan-sv

För dig i livsmedelsbranschen

Matnyttig e-bok på 46 sidor som tar dig på en resa genom sötningslandskapet

Sockerarter • Sockeralkoholer • Bulksötningsmedel • Artificiella sötningsmedel • Högintensiva sötningsmedel från naturen • Sötade fibrer

Boken är gratis för dig som jobbar i livsmedelsbranchen.